Tumblelog by Soup.io
  • tron
  • kesi
  • laberbla
  • meeds
  • armadillo
  • espero
  • tabascoeye
  • SapereAude
  • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

ej czy też macie takie wrażenie, że w zupie zawieramy swoje najgłębsze rzygi i mimo tego rozwewnętrznienia nie jesteśmy sobie w ogóle bliscy i nie tworzymy więzi i każdy jest zamknięty w swojej zupie?
7975 e1ff 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Duck Tales
Reposted fromDasKilian DasKilian viapsychedelix psychedelix
4670 7cbf
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
5907 087f 500
why is this so funny to me
Reposted fromsommteck sommteck viashampain shampain
a ja to mam wrażenie, że za mało miłości daję
7541 ddaa 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
9260 75c2 500
8105 4d74
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8643 bc8a 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
0852 cfb5 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy
i'm picturing self driving cars using this "screw you more" technology
Reposted fromFienrira Fienrira vianaich naich
5083 a055 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich

September 22 2018

Reposted fromFlau Flau vianaich naich
4538 d637 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
6063 1e25 500
Mon dieu...
Reposted frommartinperscheid martinperscheid viavolldost volldost
4693 7b20 500
Reposted fromtichga tichga viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl